Privacybeleid

PERSOONLIJKE GEGEVENS

BeleidterBescherming vanPersoonlijkeGegevens

Deentiteit dieverantwoordelijk isvoor deverwerking vanuwpersoonlijkegegevens vanOnze Website («Onze Website»)enonder devoorwaarden diewordenbeschreven indit PrivacyBeleid, isM&L Distribution (France) S.A.R.L.,ingeschreven in hethandels-envennootschapsregister vanManosque (Frankrijk)onder hetondernemingsnummer 317 097 350,waarvan hethoofdkantoor isgevestigd inZoneIndustrielle Saint Maurice, 04100Manosque, France. ("ERBORIAN")Deverzameling vanuwpersoonlijkegegevensvoldoetaan devoorschriften van hettoepasselijkerechtinzakegegevensbescherming.

Dithuidige PrivacyBeleid met hetcookiebeleid (toegankelijk via devolgende link:Cookiebeleid) is vantoepassing op degegevens diewij over uverzamelenwanneer uOnze Websiteenonzeapplicatiegebruikt.Ditbeleidbeschrijft desoortengegevens diewijverzamelen over onzegebruikers enlegtuithoewedezegegevensgebruiken,onthullen,delen enoverdragen  alsook deaangebodenkeuzenaan onzegebruikers metbetrekkingtotdezegegevens.
Hetbeschrijftook demaatregelen diewijnemen om deveiligheid vandezegegevens tebeschermen enhoe u contact metonskuntopnemenvoormeerinformatie over onzepraktijkenvoor debescherming vanpersoonsgegevens.Wijraden uaan om ditPrivacyBeleidzorgvuldigdoor telezen.
Als uwenstdatuwpersoonlijkegegevens nietgebruiktwordenzoalsbeschrevenwordt in dithuidigePrivacyBeleid,is hetmogelijkdatwij niet instaatzullenzijn om teantwoordenaansommige vanuweisen.

Wijnodigen uuit om ditPrivacyBeleidregelmatig telezenzodat u op dehoogtebent vaneventuelewijzigingenaan ditbeleid, metnamewijzigingen metbetrekkingtot deverzamelings- enverwerkingsvoorwaarden vanuwpersoonlijkegegevens.

Als uwiltdatwij deinformatie diewij over uhebben ofuwvoorkeurenbijwerken, in hetbijzonderals uzichwiltafmeldenvoor onzemailinglijsten,uwtoestemmingvoor deverwerking vanuwpersoonsgegevenswiltintrekken,bezwaarwiltmakentegeneendergelijkeverwerking, ofals uvragenhebt over debescherming vanuwpersoonsgegevens,kunt u contact metonsopnemen via e-mail opDL-CSingenuityteam@thehutgroup.com .

Ukuntook per e-mail contactopnemen metonzefunctionarisvoorgegevensbescherming op hetvolgendeadres: dpo@loccitane.com

Tebehandelenthema’s
-Verzameling vanuwpersoonlijkegegevens
-Gebruik van deverzameldegegevens
-Informatie diewijdelen
-Overdracht vanuwpersoonlijkegegevens
-Informatie over deopslagperiode
-Bescherming vanuwpersoonlijkegegevens
-Socialenetwerkeneninhoudgegenereerd doorgebruikers
-Uwrechten
- Linksnaar websitesendiensten vanderden
-Wijzigingen in hetbeleidvoor debescherming vanpersoonsgegevens
-Onscontacteren
[Text Wrapping Break]VERZAMELING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS
Wijkunnenuwpersoonlijkegegevens opverschillendemanierenverzamelen,bijvoorbeeldwanneer uonzeboetieksbezoekt,onzeevenementenbijwoont,onzeinhoud onlinebekijkt ofonzemobiele appsgebruikt.Wanneer uzichbijvoorbeeldalslidaanmeldt en/oflidwordt vanonsloyaliteitsprogramma,voor ueen onlineaankoopdoet,wanneer udeelneemtaaneenwedstrijd ofpromotioneelspel,deelneemtaaneenactiviteit diewijorganiseren,doormiddel van enquêtes, via onzeapplicaties en sociale media,abonneert  op onzenieuwsbrief,eencatalogusbestelt,lidwordt vaneen premiumwebsite metbeperktetoegang, uregistreertvooreenevenement, ofwanneer u contact metonsopneemt via e-mail oftelefoon.
Wijkunnenookinformatie over ukoppelenen/ofcombineren diewijverzamelen vanverschillendeapparaten die ugebruikt.
Desoortenpersoonlijkeinformatie diewijkunnenverzamelenzijn:
a)Registratiegegevens (naam,adres, e-mailadres,mobielnummer ofandernummer);
b)Gebruikersnamenenwachtwoorden;
c)Persoonlijkegegevens (geboortedatum,geslacht,voorkeurstaalen beautyprofiel,zoals het typehuidenhaar);
d)Uw interesseenervaring metonzeproductenenproducten vansoortgelijkeaard;
e)Betalingsgegevens (creditcardnummer,vervaldatum,autorisatienummer,beveiligingscode,afleveradresenfactuuradres);
f)Aankoopentransactieinformatie (het typeenaantalgekochteengeretourneerdeproducten);
g)Klantendienstgegevens, deenquêtesenopmerkingen deklantenserviceengegevens diezijnuitgewisseld metons team vanklantenservice;
h)Foto's, video'senandereopmerkingen die uverstrekt;
i)Contactinformatie die uonsverstrekt overuwvrienden ofanderepersonenwaarmee uwenstdatwij in contacttreden (naam,afleveradres, e-mailadres,mobieltelefoonnummeren/ofandertelefoonnummer);
j)Locatiegegevensengeolocatie;
k)Uwgedrag inonzeboetieksen / ofverkooppunten;
l)Uwsocialegegevens opsocialemediaplatformsindien u viaeensociale loginverbindingmaakt meteen vanonze sites;
m) Degegevens diebetrekkinghebben tot u dieraadpleegbaarzijn viaopenbaarbeschikbarebronnen,waaronderpubliekelijkbeschikbareinhoud opsociale-mediaplatforms;
n) Alleanderegegevens die uonsverstrektnaeenverzoekaaneen vanonzediensten;en
o) Degegevens diewijkunnenverkrijgen vanexterneserviceproviders.


Daarnaast,zoalsvermeld inonze Cookies Charter,kunnenwijbepaaldeinformatieverzamelenenuw onlineactiviteittraceren,alsookgegevens diebewaardzijn dooruwapparaatenuwbesturingssystemen,uw IPadres,webpagina’s ofadvertenties die ubekijkt, de details vanuwbezoekenaanonze online contentensociale media,advertentie-ID’s ofanderevergelijkbare ID’s,uw onlinegedragverzameld doorautomatischemiddelenzoals cookies, cookies doorderden, webservers, pixelenwebbakensenverzameld doordemografischemiddelen,gerelateerdaan interessesenaan context,wanneer uonzeinhoudbekijkt,onzeapplicaties,sociale mediagebruikt,onscontacteert viaongeacht welkmiddel ofapplicatie, de mailsopent diewij usturen of diederdennamensonssturen,alsookals u de websiteennetwerken vanderdenbezoektwaaroponzeadvertentieswordenweergegeven.Wijkunnen degegevens diewijhebbenverzameld,koppelen viageautomatiseerdemiddelen,zoalsuwgegevensenbrowsegeschiedenisenanderegegevens diewij over uhebbenverkregen.

Externe providers vanapplicaties, tools, gadgetsen plug-ins opOnze Websitesenevenalsapplicaties van de websites vanderdenen denetwerkenwaaroponzeadvertentieswordengepubliceerd (zoalsadvertentienetwerken,digitaleadvertentiepartnersen platformsvoorsociale media)kunnenookgeautomatiseerdemiddelengebruiken,demografischemiddelen,gerelateerdaaninteressegebiedenen context, omgegevens over uteverzamelen,zoalsuwinteracties metdezetoepassingenentracering  vanuw onlineactiviteit,endit, opeenvoortdurendewijzeen via websites vanderden.Dezegegevenswordenrechtstreeks doordezeexterne providersverzameld (naast de dooronsverzameldegegevens)enzijnonderworpenaanhunbeleid. In de matedat dewetgeving die vantoepassing istoestaat,zijnwijnietverantwoordelijkvoorpraktijken vandeze providersenderden.

Als unietaanvaardtdatwij deonderstaandegegevens metbetrekking tot uverzamelen, is hetmogelijkdatwij ubepaaldedienstennietkunnenverlenen,waaronderdiegene die indit PrivacyBeleidwordenvermeld.

GEBRUIK VAN VERZAMELDE GEGEVENS

Voorwelkedoeleindenverwerkenwijuwgegevens?

Hoegebruikenwijuwgegevensvoordezedoeleinden?

Wat is dejuridische basis van hetgebruik?

Uproducten endienstenaanbieden

Wijgebruikenuwpersoonlijkegegevens omproducten endiensten teverschaffen die opuwbehoeftenzijnafgestemd.

Wijgebruikendezegegevens om tevoldoenaan decontractueleverplichtingen dieons met ubinden.

Verwerken vantransacties, metinbegrip vanbetalingen,uitgevoerd viaOnze Website

Wijgebruikengegevensinclusiefbetalingsgegevensvoor deuitvoering vantransacties,bijvoorbeeldbij hetplaatsen vaneenbestelling viaOnze Website.

Wijgebruikendezegegevens om tevoldoenaan decontractueleverplichtingen dieons met ubinden.

Maken,bewarenenbeheren vanuw account

Wijgebruikenuwpersoonlijkegegevens,waaronderuw e-mailadresengebruikersnaam, omuw accountaantemaken,teregistrerenentebeheren,bijvoorbeeld door ueenwachtwoord  terugtesturenwanneer uonsdaaromvraagtenuwidentiteitteverifiërenwanneerdatnodig is.

Wijgebruikendezegegevens omtevoldoenaanonzewettelijkeverplichtingen.
Wijgebruikendezegegevens om tevoldoenaan decontractueleverplichtingen dieons met ubinden.

Makenenbeheren van accounts in deboetiek

Wijgebruikenuwpersoonlijkegegevens omuw accounttekunnencreëren inonzeboetieksen hettekunnenbeheren.

Wijgebruikendezegegevens om tevoldoenaan decontractueleverplichtingen dieons met ubinden.

Beheren vanuwklantbeoordelingen

Wijgebruikenuwpersoonlijkegegevens,inclusiefuw e-mailadres enpseudoniem, om debeoordelingen die u op onzeproductenplaatst, tebeheren.

Wijgebruikendezegegevens om tevoldoenaan decontractueleverplichtingen dieons met ubinden.

Indienwijgeencontract met uhebben,isdezeverwerkingnoodzakelijkvoor hetrealiseren vaneenrechtmatigbelang vanErborian,namelijk ombeter met u tecommuniceren en om dekwaliteit van onzeproducten endiensten teverbeteren.

Met ucommunicerenenreageren opeventueleverzoeken die uheeft

Wijgebruikenuwpersoonlijkegegevens,inclusiefuwcontactgegevensenvideochatgegevens, om met utecommunicerenentereageren opuwverzoeken.

Wijgebruikendezegegevens omtevoldoenaan decontractueleverplichtingen dieons met ubinden.

Alswijgeen contract met uhebben, isdezeverwerkingnoodzakelijkvoor hetrealiseren vaneenrechtmatigbelang vanErborian, ombeter met utecommuniceren.

Beheer vanuwdeelnameaanpromoties,specialeevenementen (zoalswedstrijden, games,prijsvragen,aanbiedingen,enquêtesenmarktonderzoek)enuwdeelnameaanonsloyaliteitsprogramma

Wijgebruikenuwpersoonlijkegegevens,inclusiefaankoop-enoperatie-informatie, omuwdeelnameaanverschillendepromoties ofspecialeevenementen,evenals hetloyaliteitsprogrammatebeheren.

Wijgebruikendezegegevens omtevoldoenaan decontractueleverplichtingen dieons met ubinden (door de regels van dewedstrijden,spellen, sweepstakesteaccepterenen degebruiksvoorwaardenvoor hetloyaliteitsprogrammateaccepteren).

Dezebehandeling isnoodzakelijkvoor hetrealiseren vaneenrechtmatigbelang vanErborian,namelijk hetbeteraanbieden vanaanbiedingen,enquêtesenmarktstudies.

Leveren ofvoor umogelijkmaken omdeeltenemenaanonzediensten (zoals e-mailnieuwsbrieven, replenishment-service, Express Payment)

Wijgebruikenuwpersoonlijkegegevens,inclusiefuwcontactgegevensenuw e-mailadres omonzeleveringentegaranderenenervoortezorgendat utoeganghebt totonzeanderediensten.

Wijgebruikendezegegevens om tevoldoenaan decontractueleverplichtingen dieons met ubinden.

Onzeproducten endienstenbenutten,evalueren enverbeteren (inclusief hetontwikkelen vannieuweproducten endiensten, hetanalyseren vanonsklantenbestand, hetuitvoeren vangegevensanalyses,accounting enauditing)

Wijcombinerenpersoonlijkegegevens,waaronderklantenservicegegevens, om deproducten en services diewij uaanbieden teevalueren en teverbeteren.

Dezeverwerking isnoodzakelijkvoor hetrealiseren vaneenrechtmatigbelang vanErborian.

Sturen vanpromotioneleaanbiedingenenanderecommunicatieeninformatiewaarvanwijdenkendat hetnuttigvoor u is (zoalsspecialeaanbiedingen) via e-mails, post,telefoonberichten,smsenpushmeldingen,enontwikkelenenuitvoerenenvangerichtemarketingcampagnesevenalsgedragsreclame,inclusief via displays opapplicaties vanderden die opuwtelefoonzijngeïnstalleerd

Wijgebruikenpersoonlijkegegevens,waarondercontactgegevens,informatie overaankopenenuw beautyprofiel, om umededelingentesturen dievoor u vanbelangkunnenzijn.

Wijvragenaan uuwtoestemmingvoordatuwgegevensvoordezedoeleindenwordenverwerkt.
Metbetrekking tot post, isdezeverwerkingnoodzakelijkvoor hetrealiseren vaneenrechtmatigbelang vanErborian.

Uboetiekadressenvoorstellen enverzenden vanadvertenties op basis vanuwgeografischelocatie.

Wijgebruikenpersoonlijkegegevens,inclusiefgeolocatiegegevens, om u decoördinaten tegeven van deboetieks diezich hetdichtstbijuwlocatiebevinden en om deadvertentiesaan tepassenaanuwlocatie.

Wijvragenuwtoestemmingvoordatuwgegevensvoordezedoeleindenwordenverwerkt.

Documenteren vanuwvoorkeuren engewoonten metbetrekkingtot onzeproducten endiensten

Wijgebruikenuwpersoonlijkeinformatie,waaronderuwinteresse in onzeproducten enuwervaring met onzeproducten, om tebegrijpenhoe u van onzeproducten endienstengeniet.

Dezeverwerking isnoodzakelijkvoor hetrealiseren vaneenrechtmatigbelang vanErborian,zodatwij ubeterlerenkennen.

Uitvoeren van enquêtes ofstatistische analyses om OnzeWebsite en onze services teverbeteren

Wijgebruikenuwpersoonlijkegegevens,waaronderklantenservicegegevens,klantensurvey-enquêtes en -feedbacks, engegevens diewordenuitgewisseld met onzeklantenservice om OnzeWebsite en services teverbeteren.

Dezeverwerking isnoodzakelijkvoor hetrealiseren vaneenrechtmatigbelang vanErborian,zodatwij ubeterlerenkennen.

Voldoenaanonzeverplichtingen opvoortvloeienuitcontracten ofovereenkomsten diebindendzijnvoor u

Wijgebruikenuwpersoonlijkegegevens om zogoedmogelijkaanuwverwachtingentevoldoen dievoortvloeienuitcontracten ofovereenkomsten dieonsaan ubinden.

Wijgebruikendezegegevens om tevoldoenaan decontractueleverplichtingen dieons met ubinden.

Wijverzekerendat deinhouden op OnzeWebsite, onzepagina’s op socialenetwerken en onze e-mailings op devoor umeestefficiënte maniergepresenteerdworden enpersonaliserenuwervaring op OnzeWebsitedoor uproducten tetonenaangepastaanuwnoden. 

Wijzorgenervoordat deinhoud van OnzeWebsite, onzepagina's op socialenetwerken en onzee-mails op demeestefficiënte maniervoor uwordengepresenteerd enpersonaliserenuwervaring op OnzeWebsite enbieden uinformatie enproductenaan diezijnaangepastaanuwbehoeften.

Dezeverwerkingisnoodzakelijk omeenrechtmatigbelang vanErborianterealiseren, om ueenaangepastetoegangtot OnzeWebsite tebieden en omuwervaringtijdensuwbezoekaan OnzeWebsite teverbeteren.

Onzewebsitevoorzien en onzeadvertenties

Wijverzamelen degegevens metbetrekkingtot dewebpagina's die ubekijkt, om ureclame-inhoudaan tebieden dieaanuwverwachtingenvoldoet.

Dezeverwerkingisnoodzakelijkvoor hetrealiseren vaneenrechtmatigbelang vanErborian, om OnzeWebsiteaantrekkelijk temaken en deinhoudervan teverbeteren.

Beheer van OnzeWebsite, deveiligheidervan enonsinzettentegen fraude

Wijgebruikenpersoonlijkegegevens,waaronder cookies om deveiligheid van onzewebsitebijtewerken en teverrijken en om fraude op internet tebestrijden.

Dezeverwerkingisnoodzakelijkvoor hetrealiseren vaneenrechtmatigbelang vanErborian,bij hetbeheren van OnzeWebsite om fraude tevoorkomen en derisico's van fraude tebestrijden,maarook om deveiligheid van OnzeWebsite teverzekerentijdensuwbezoeken.

Onderzoekuitvoeren enanalyseren, metname deeffectiviteit van onze marketing- enreclame-inspanningen

Wijgebruikenpersoonlijkegegevens,waaronderinformatie diewijkunnenverkrijgen van externedienstverleners, om deeffectiviteit van onzecommunicatie-inspanningen tebegrijpen.

Dezeverwerkingisnoodzakelijkvoor derealisatie vaneenrechtmatigbelang vanErborian,voor hetanalyseren van deeffectiviteit van onzecommunicatie-inspanningenzodatwijuwgebruikerservaringaangenamerkunnenmaken enaanuwverwachtingenkunnenvoldoen.

Analyserenhoe u OnzeWebsitebezoekt enhoevaak

Wijgebruikenpersoonlijkegegevens,inclusief cookies, omuwgebruik vanOnze Websitetebegrijpen.

Dezeverwerking isnoodzakelijkvoor hetrealiseren vaneenrechtmatigbelang vanErborian,voor het
analyseren vanuwbezoekenaanOnze Website omtijdensuwvolgendebezoekenbeteraanuwverwachtingentevoldoen.

Targetten vanadvertentiesenberichten diewij usturen viaadvertentienetwerken vanderden,zoalszoekmachineszoals Google,ensociale mediazoals Facebook

Wijgebruikengegevens vansocialenetwerkenennetwerken vanderden diebetrekkinghebben opdemografischemiddelen,gerelateerdaaninteressegebiedenen context,uw onlineactiviteiten. Na hetsamenvoegen vandezegegevens metandereinformatie diewijaanhunhebbenverstrekt,kunt ugenieten vanadvertenties diezijnafgestemd opuw interesses.

Dezeverwerking isnoodzakelijkvoor hetrealiseren vaneenrechtmatigbelang vanErborian, om ubetertelerenkennenen om ueenaangenamegebruikerservaringtebiedenenaanuwverwachtingentevoldoen.

INFORMATIE DIE WIJ DELEN

Wijmaken depersoonlijkegegevens die we over uverzamelennietbekend,behalve in devolgendegevallen:
a. Binnen deL'Occitane Group,datwilzeggen,onzedochterondernemingenen hetbedrijfdatonsuiteindelijkcontroleert («L'Occitane Groupe »);
b. Metserviceproviders dienamensonsdienstenverlenen ofonshelpenbij hetonderhouden/of deverbetering vanOnze Websites,bij hetbeheren vanonsloyaliteitsprogramma,evenalsbij dedistributie,verbeteringen/ of marketing van deproductenendiensten diewij uaanbieden,inclusiefentiteiten dieopdrachtenuitvoerenenwebhostingverzekeren,informatieopslag, e-mailserviceproviders,marketingdiensten,inclusiefdirecte marketingendiensten dieonderzoeken analysesleveren,labelbeheer,zoals Google Analyticsen Adobe Analytics. Ganaar de sitesvoormeerinformatie overdezeanalyseservicesen hoe uzichhiertegenkuntverzetten:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245
Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl
Adobe Analytics: http://www.adobe.com/privacy.html
c. Metfranchisenetwerk inverband met deverkoop vanonzeproducten inBelgië, met namevoor hetbeheer van deverzamelpunten vanproductenbesteld viaOnze Website;
d.Als uexpliciet  demogelijkheidheeftgegevendatuwgegevensmogengedeeldworden metcategorieën vanderdenendat uvoordituwtoestemmingheeftgegeven.
e.Alswijditwettelijkverplichtzijn;
f. Metrechtshandhavingsinstanties,overheidsfunctionarissen ofanderepartijen inreactie opeengerechtelijk bevel,gerechtelijke procedure ofdagvaarding;
g.Wanneerwij vanmeningzijndatdergelijkeopenbaarmakingnoodzakelijk ofpassend is omlichamelijkletsel,financiëleschade offraudewaardoor u ofwijgetroffenworde,tevoorkomen;illegaleactiviteitenvoorkomen ofafwijzen; om deeigendomsrechten vaniedereentebeschermen, of deveiligheid,inclusief deonze, ofonzeAlgemenevoorwaarden ofenigeandereovereenkomsttussenonstehandhaven;
h.Alsonderdeel van deverkoop van hetgeheel ofeendeel vanonsbedrijfenonzeactivaaaneenderdepartij ofalsonderdeel vaneenbedrijfsreorganisatie ofherstructurering (inclusiefontbinding ofliquidatie);en
i.Wanneer u opeenanderemanierhiermeeinstemt ofonsvraagt omuwinformatie metderdentedelen.
Wijkunnengeaggregeerdeen/ofanoniemeinformatiedelen die unietidentificeertvooronzezakelijkedoeleindenen die vanonze partners,ditomvat hetaantalbezoekersaanOnze Websiteen hetaantalklikken oponzeadvertentiesen/of e-mails.

OVERDRACHT VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Deinformatie diewij over uverzamelen,kanwordenovergedragen,opgeslagenenverwerkt in elk land ofgebiedwaaréén ofmeer van dedochterondernemingen vanonzegroep ofeenderdepartij dieonsdienstenverleent, agent ofzakenpartner isgevestigd,inclusiefanderelanden van deEuropeseEconomischeRuimte (EER), Zwitserlanden deVerenigde Statenvoor debovengenoemdedoeleinden. Hetkanookwordenafgehandeld doorpersoneeldatbuiten de EERenbuitenuw landopereert.

Wanneerwijuwinformatieoverdragennaareen landdatnietvoldoendebeschermingbiedt,nemenwij denodigemaatregelen om debeveiliging vanuwpersoonlijkegegevensalsvolgttewaarborgen:

-voor deuitwisseling vanpersoonsgegevens met deVerenigde Statenwordt debescherming vanuwpersoonlijkegegevensgewaarborgd door hetzelfcertificeringsmechanisme van het EU-VS-privacyschild;en
-voor deuitwisseling vanpersoonsgegevens met [Pakistan, India,Rusland,AustraliëenAzië] door deimplementatie van destandaardcontractbepalingen van deEuropeseCommissie.

Ukuntmeerinformatie overdezegarantieskrijgen door contact metons optenemen per e-mail of per post  op deadressen diewordenvermeld in hetgedeelte "UwRechten"'hieronderen “OnsContacteren”hieronder.

INFORMATIE BETREFFENDE DE OPSLAGPERIODE

Tenzijandersvermeld,slaanwijuwpersoonlijkegegevens opvoor deperiode diestriktnoodzakelijk isvoor deverwezenlijking van debovengenoemdedoeleinden, inovereenstemming met detoepasselijkewetgeving. Insommigegevallenmoetenwijgegevensbijhouden omtevoldoenaanonzewettelijkeenadministratieveverplichtingen.Wanneerwij deinformatienietlangernodighebben,verwijderenwijdezeuitonzesystemen ofanonimiserenwijdeze.

BESCHERMING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Wijdoen erallesaanpassendetechnischeenorganisatorischemaatregelentenemen omuwpersoonlijkegegevenstebeschermentegenonopzettelijke ofonvrijwilligevernietiging,toevalligverlies,wijziging,openbaarmaking ofongeoorloofdetoegang ofgebruik.

SOCIALE NETWERKEN EN INHOUD GEGENEREERD DOOR GEBRUIKERS

Sommige vanonze sitesenapplicatiesstellengebruikers instaat omhun eigeninhoudteplaatsen.Wijvestigenuwaandacht op hetfeitdat deinhoud die oponzesociale platformswordtgepresenteerd door hetpubliekkanwordengezien.Dit is deredenwaarom uvoorzichtigmoetzijnwanneer ubepaaldepersoonlijkegegevens opdeze platformsverstrekt,zoalsuwfinanciëlegegevens,uwadres ofuwgezondheidsproblemen.Wijzijnnietverantwoordelijkvooracties die dooranderenwordenondernomenals upersoonlijkegegevens opeen vanonzesocialemediaplatformsplaatst.

UW RECHTEN

Uheeft hetrechten demogelijkheid omuw onlineaccountinformatieenuwvoorkeurenteallentijdetecorrigeren,bijtewerkenenteverwijderen door uaantemeldenbijuw accountennaar hetgedeelte «Mijn account »tegaan of door contact metons optenemen in hetgedeelte «Contacteerons » vandithuidige PrivacyBeleid.

Ukuntonsookvragen omuwgegevens vanonzemailinglijstenteverwijderenen vanuwherroepingsrechtgebruiktemaken omgeenrechtstreeksemarketingcommunicatie vanonsteontvangenzoalsuiteengezet in desectie «Onscontacteren » vandit PrivacyBeleid of door de link «zichafmelden ofuitschrijven » of deintrekkingsinstructiestevolgen die inonzecommunicatiewordenuitgelegd.

Hetkanenkeledagenduren omuwopnameverzoekteverwerkenen ukunt indezeperiodepromotie-e-mails, marketing-e-mails of e-mailsblijvenontvangen.Uwterugtrekkinguit directmarketingcommunicatiebeletonsniet uanderesoortenniet-promotioneleberichtentesturen,zoals e-mails dietransactiesbevestigen.

Als u deverzameling vanuwlocatieen/ofgeolocatiegegevens wiltvoorkomen,kunt uditdoen door deinstellingen vanuwapparaattewijzigenen/ofbeschikt u over devolgendeopties:

a.Uitschakelen vanlokatieservicesvoorbepaaldetoepassingenwaarvoor u deverzamelinglocatiegegevens ofgeolocatiegegevensvoorgerichte direct marketinghebtgeaccepteerd;

b.Locatiedienstenvoor alletoepassingenuitschakelen;

c.Schakel Bluetoothuit;

d. Android: https://support.google.com/googleplay/answer/3405269?hl=nl; of

e. IOS: https://support.apple.com/en-us/HT4228

Binnen delimieten diewordenbepaald door detoepasselijkewetgeving,kunt u:

-toegangtevragen tot depersoonlijkegegevens diewij over ubewareneneenkopieverkrijgen,
-onsvragen om degegevenstecorrigeren,bijtewerken,tebeperken ofteblokkeren,
-onsvragen omuwpersoonlijkegegevensteontvangen ineengestructureerd,algemeengebruiktenleesbaarformaat, door contact metons optenemen per e-mail of per post op deadressen diewordenvermeld in deonderstaandesectie «Onscontacteren ».

Inovereenstemming met de wet,kunt uuwtoestemming die uonseerderheefttoegekendintrekken of u ertegenverzetten opieder momentvoorlegitiemeredenen, wat debehandeling vanuwpersoonsgegevensbetreft.Vervolgenszullenwijuwvoorkeurentoepassen.

Uhebtook hetrechtrichtlijnen optestellenvoor hetbeheer vanuwpersoonlijkegegevensnauwoverlijden.DezeinstructieskunnenrechtstreekswordeningediendbijErborianofbijeenderdepartij diezetezijnertijdnaaronszalverstrekken.

Ukuntalsook de Delegate for Data Protection (DPO) vanL’Occitanegroupecontacteren per e-mailvoor allevragen metbetrekking tot debehandeling vanuwpersoonlijkegegevens op het e-mailadres: dpo@loccitane.com.

Uhebtook hetrecht omeenklacht intedienenbij  deGegevensbeschermingsautoriteit: https://www.dataprotectionauthority.be/ ).

LINKS NAAR WEBSITES EN DIENSTEN VAN DERDEN

Onze Websitesenapplicatieskunnen linksnaar sites,applicatiesen servicesbevattenanders dan die vanErborian, diekunnenbeheerdworden doorexternebedrijven.Houd errekeningmeedatwij nietakkoordgaan met ofverantwoordelijkzijnvoor deverwerking vanuwpersoonlijkegegevensdoordeze sites vanderden,zelfsalswijeenlinknaardeze sitesaanbieden.Dezebedrijvenhebbenmogelijkhun eigen privacyverklaringen ofbeleid,waarvanwij u tenzeersteaanbevelendezetelezenentecontroleren.Onzeproductenendienstenzijnmogelijkookbeschikbaar via platforms vanderdepartijen ofanderekanalen vanderden.Wijzijnnietverantwoordelijkvoor debescherming vanpersoonlijkegegevens vandeze sites,applicaties ofdienstenanders dan die vanErborian.

WIJZIGINGEN IN HET PERSOONLIJKE GEGEVENSBESCHERMINGSBELEID

Ditprivacybeleidkanperiodiekwordenbijgewerkt omwijzigingen inonzepersoonlijkegegevenspraktijkentecommuniceren.Wijzullen u op dehoogtebrengen vandezewijzigingen,inclusief deingangsdatum.Als uOnze Websiteblijftgebruikennadatdezewijzigingen vankrachtgaan,wordtuwvoortdurendegebruik vanOnze Websitebeschouwdalsuwaanvaarding.